PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2020/0002
Nom del lloc Oficina tècnica
Núm. llocs ofertats 1
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar un/a professional per incorporar-se a l'oficina tècnica d'un servei que té com a objectiu l'atenció social al sensellarisme a l'espai públic.

Contracte indefinit a 38,5h/setmanals

Horari: matins i dues tardes a determinar

Salari: 20.000€ - 22.000€ bruts anuals

Incorporació 27/06/2022


Formació:

Grau o Diplomatura en Treball Social o Educació Social (o equivalent o superior), Tècnic en Gestió Administrativa (o equivalent o superior).

 

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim 1 any
Funcions

Gestionar les dades sobre situacions de sensellerisme que es recepccionen per part dels diferents canals d’entrada

Centralitzar les dades corresponents al sensellerisme a la ciutat de manera sistemàtica en les bases de dades

Analitzar les dades obtingudes per a aportar elements claus per a la intervenció social: planificació de les rutes de prospecció, zones especials, intervencions prioritàries.

Analitzar la informació per valorar dinàmiques, tendències i altres fenòmens emergents.

Realitzar mapes d’actors, de fluxos, de concentració, de zones especials, etc.

Elaborar els informes de gestió periòdics

Elaborar informes específics a demanda del Departament, amb les dades quantitatives i les valoracions qualitatives corresponents.

Contrastar les dades de que es disposa fent visites en medi obert i als assentaments , de manera puntual, i a petició de la Direcció del servei.

Dissenyar i fer suport a la Direcció del servei en la implementació dels projectes d’innovació.

Preparar i participar en comissions de seguiment de projectes.

Avaluar els resultats dels projectes i elaborar informes.

Elaborar i gestionar les respostes a les queixes i demandes dels ciutadans.

Participar activament la nit del Recomte de persones sense llar. 

Participar activament a les reunions d’equip del servei i tenir coneixement general de la globalitat de les activitats del servei.

Competències requerides

Capacitat d’anàlisis de dades.

Capacitat de gestió.

Coneixement del tractament de les bases de dades.

Coneixement de les eines d’ofimàtica i de mapificació.

Coneixement d’elaboració i seguiment de projectes.

Coneixements de la cartera de serveis socials i recursos públics, privats i associatius a l’abast

Capacitat per a la redacció d’informes en diferents formats.

Capacitat de prioritzar les dades clau i informacions determinants.

Capacitat per formular i analitzar indicadors de gestió, de resultats i d’impacte.

Capacitat d’organització i d’innovació.

Capacitat per treballar en equip i col·laboració amb altres professionals, tan interns del servei com externs.

Coneixement de tècniques de gestió de documents i d’arxiu.

Coneixement de llenguatge de programació R