PROGESS - Portal de treball

PORTAL DE TREBALL

Descripció de l'oferta

Referència lloc OT2023/109
Nom del lloc Tècnic/a habitatges
Núm. llocs ofertats 3
Ubicació Barcelona
Descripció

PROGESS hem de contractar 3 tècnics/ques d'habitatges per un servei de pevenció, intervenció i mediació en habitatges públics.

Contractes eventuals a 38,5h/setmanals

Horari: dilluns i dimarts de 8:30h a 18h, dimecres de 8:30h a 15:30h, dijous de 8:30h a 14:30h i divendres de 8:30h a 15h. (segons necessitats del servei la jornada pot ser fins les 20h)

Salari: 1.800€ - 1.900€ bruts mensuals

Incorporació immediata


Formació:

Formació universitària, preferentment de l'àmbit social (treball social, educació social, dret, psicologia amb cursos d'especialització de mediació i negociació).

Valorable formació en Mediació

Idiomes i nivell:

- Català  > Alt

- Castellà  > Alt

Experiència professional Mínim 3 anys en servei de característiques similars
Funcions

Realitzar l'acollida i acompanyament per als nous arrendataris dels habitatges públics, protegits i/o gestionats en el marc d'un programa públic. Realització de gestions inicials per disposar de l'habitatge amb tots els serveis, i la integració dels arrendataris en l'entorn immediat de l'habitatge i amb la comunitat de veïns.

Interlocució, relació i mediació en conflictes, en col·laboració amb els ens o organismes propietaris o gestors dels habitatges o dels programes, amb els serveis socials i amb les comunitats de veïns de l'entorn immediat dels habitatges objecte d'intervenció, per tal de dissenyar i dur a terme la millor estratègia d'actuació envers la problemàtica concreta sobre la que intervenir. 

Anàlisi, avaluació i proposta d'actuació sobre les situacions socials i econòmiques particulars d'aquelles unitats de convivència arrendatàries o residents a habitatges pùblics, protegits o gestionats en el marc d'un programa públic, que incorrin en situacions que afectin els habitatges, com pot ser la morositat o dificultat de pagament envers el lloguer acordat o procediments de desnonamnet dels habitatges, en col·laboració amb els serveis socials.

Seguiment de les obligacions contractuals dels arrendataris de tots els habitatges.

Garantir el bon ús dels recursos públics, valorant la idoneïtat dels ajuts al lloguer i/o altres recursos destinats per ajudar a les famílies.

Realització de funcions de mediació en comunitats en les que s'identifiqui una manca d'hàbits comunitaris com element clau que impedeixi la bona convivència. 

Competències requerides

Capacitat d'anàlisi, valoració i gestió de forma autònoma i proactiva.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat per les relacions interpersonals.

Capacitat d'interlocució amb altres serveis preferentment de caire social.

Coneixements de mètodes de mediació per a la resolució de conflictes

Coneixements informàtics a nivell d'usuari

Flexibilitat horària